Slovníček

Vítejte v sekci Slovníček. Zde vysvětluji, jak chápu (definuji) některé důležité pojmy, se kterými pracuji (nejen) při psaní článků. Podoba této sekce není konečná, bude průběžně doplňována o nové pojmy a jejich definice. Pokud se domníváte, že zde nějaký důležitý pojem chybí, nebo pokud s nějakou definicí nesouhlasíte, můžete mne kontaktovat na emailové adrese dekonstrukcestatu@gmail.com.

Vlastnictví – Vlastnictví je vztah mezi lidmi a fyzickými objekty. Vlastnit znamená mít výhradní právo o daném objektu rozhodovat a nakládat s ním. Má-li daný objekt vlastníka, nikdo krom vlastníka samotného s ním nesmí nijak nakládat bez jeho souhlasu (vyjma případů, kdy je to nutné pro nápravu situace, v níž onen vlastník sám narušil cizí vlastnictví, případně porušil smlouvu).
Vlastnictví lze libovolně převádět a směňovat v případě, že obě strany transakce souhlasí (směnný vztah musí být vzájemně dobrovolný). Transakce mohou být realizovány pomocí smluv.
Každý člověk je sám svým vlastníkem.
Pokud daný objekt dosud nemá vlastníka, může ho někdo začít vlastnit tím, že ho začne využívat (homesteading).
(Vycházím z Urzovy definice vlastnictví)

Kapitalismus – Systém, v němž jsou výrobní prostředky vlastněny soukromníky. Ti s nimi mohou volně nakládat (nenarušují-li tím vlastnická práva ostatních).

Socialismus – Systém, v němž jsou výrobní prostředky vlastněny kolektivně (státem).

Princip neagrese – Morální princip, který nám říká, abychom respektovali vlastnictví a vlastnická práva. V praxi to znamená, že bychom neměli druhé okrádat a že bychom vůči nikomu neměli užívat útočného násilí (násilí obranné je v pořádku).
Uhelný kámen anarchokapitalismu.

Svoboda – Člověk je svobodný, pokud mu není nezasahováno do jeho vlastnických práv (včetně vlastnictví jeho těla).

Stát – Skupina lidí či organizace, která na určitém území, které nedrží ve svém vlastnictví, disponuje monopolem na násilí. Z tohoto vychází moc státu vládnout, soudit a vytvářet zákony.

Anarchie – Opak státu. Území, na kterém monopolem na násilí disponuje jen a pouze jeho vlastník.

Totalita, totalitní stát – Stav společnosti, kdy stát zasahuje do všech aspektů života lidí. Do čím více aspektů života lidí stát zasahuje, tím více se blíží totalitě.

Demokracie – Způsob vlády, v němž o výkonu státní moci (přímo či nepřímo) rozhoduje mínění oprávněných občanů prostřednictvím voleb.